animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřad městyse > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Úřadě městyse Dřevohostice v úředních dnech a hodinách.

 2. Telefonické podání: 581 297 913

 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně

 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@drevohostice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Úřad městyse Dřevohostice, Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na úřadě městysev úředních dnech a hodinách.

Telefonické podání: 581 297 913
Poštou na adresu: Úřad městyse Dřevohostice, Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice
Elektronicky na e-mail: podatelna@drevohostice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: ipbbg82
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na úřad městyse
 • Poštou na adresu Úřad městyse Dřevohostice, Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

položka

sazba

náklady na vyhledání informace  
- prvních 15 min zdarma
- každých dalších započatých 15 minut 50,- Kč
fotokopie černobílá  
formát A4 - jednostranná 2,- Kč
formát A4 - oboustranná 3,- Kč
formát A3 - jednostranná 4,- Kč
formát A3 - oboustranná 5,- Kč
fotokopie mapy  
formát A4 6,- Kč
formát A3 12,- Kč
výtisk z tiskárny  
černobílý, formát A4 5,- Kč
barevný, formát A4 15,- Kč
kopírování na datové nosiče - CD 50,- Kč
poštovné podle sazebníku České pošty
- za odeslání oznámení o vyřízení žádosti cena za doporučenou zásilku
- za odeslání informace cena za doporučenou zásilku
 • ceny uvedené v sazebníku platí pouze pro podávání informací dle zákona 106/1999 Sb.
 • vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady

Sazebník schválen Radou městyse Dřevohostice

Formuláře

 

Menu

Vyhledat v textu

23. 1. Zdeněk

Zítra: Milena

 Městečko Dřevohostice

https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bste%C4%8Dko-D%C5%99evohostice/115030718578880

Povodňový plán městyse Dřevohostice

HLADINOMĚR na Moštěnce

http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice/

zachranny kruh.jpg

Svoz TKO a plastů 2021

TERMÍNY SVOZU

Průvodce světem odpadů

OLEJE_letak.jpg

Jak třídit

odpady.jpg

 Mapový portál GEOMorava

Geomorava

 

www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2427214

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

02.png

 

Návštěvnost stránek

647122